Řehoř Volný (20. prosince 1793 – 3. května roku 1871)

Tomáš Volný se narodil 20. prosince 1793 v Příboře. Roku 1806 začal navštěvovat piaristické gymnázium ve svém rodném městě, v letech 1810–1811 pokračoval v humanitních studiích v Brně. Na přání matky si následně zvolil duchovní dráhu a roku 1811 přešel do kněžského semináře v Olomouci a posléze se vrátil do Brna, kde na teologickém institutu absolvoval potřebné duchovní a světské obory. V únoru roku 1817 vstoupil jako novic do rajhradského benediktinského kláštera a o rok později přijal řeholní jméno Řehoř. Krátký čas se pak věnoval duchovní správě v Kounicích, ale již 18. září 1819 byl moravsko-slezským Guberniem jmenován profesorem na filozofickém institutu v Brně. 

Zde vyučoval filologii a historii. V letech 1826, 1827 a 1829 vydal práci Taschenbuch für Geschichte Mährens und Schlesiens (Příručka pro dějiny Moravy a Slezska), roku 1829 dílko Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raigern in Mähren (Dějiny benediktinského kláštera v Rajhradě) a v roce 1830 vyšla jako pomůcka při výuce Lehrbuch der allgemeinen Welgeschichte (Učebnice všeobecných světových dějin). Ovšem již ve stejné době pracoval Volný na svém celoživotním díle Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert (Markrabství moravské v topografickém, statistickém a historickém popisu). Tato práce vycházela v letech 1835 až 1842. V průběhu práce na výše uvedeném díle vydal Volný ještě roku 1836 Die königliche Hauptstadt Brünn und die Herrschaft Eisgrub sammt der Umgebung der letzteren, topographisch-statistisch und historisch geschildert (Královské město Brno a panství Lednice včetně okolí v topograficko statistickém a historickém popisu).

Od roku 1847 zastával Volný v Rajhradě místo podpřevora a krátký čas rovněž novicmistra.

Třináct let po vydání posledního svazku Die Markgrafschaft Mähren začalo vycházet poslední z Volného děl s názvem Kirchliche Topografie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften (Církevní topografie Moravy sestavená na základě listin a rukopisů). Poslední svazek tohoto spisu vyšel roku 1866.

Tímto dílem zakončil Řehoř Volný své vědecké počínání. Zemřel 3. května roku 1871 v Rajhradě, kde je také pohřben. Za své vědecké práce byl Volný v odborném světě oceněn několika čestnými tituly a členstvími ve vědeckých spolcích. Za všechny zde můžeme jmenovat především čestný doktorát na Karlově univerzitě a členství v komisi Národního muzea, v Historickém spolku Štýrska, Korutan a Kraňska, Nordickou společnost starožitností v Kodani.

Comments