Klášterní muzeum


Klášterní muzeum založené v 19. století se nacházelo ve dvou místnostech vedle kanceláře správce knihovny. Sbírky byly velmi rozmanité, mimo obrázky a předměty, vztahující se k samotnému klášteru a odrážející zájmy a záliby jednotlivých benediktinů, obsahovaly jejich vlastní výrobky, dary významných osobností, které v klášteře pobývaly apod.

V klášterním muzeu se návštěvník mohl setkat např. s archeologickými nálezy vykopanými v Rajhradě a to především při stavbě dráhy a sladovny, při regulaci řeky Svratky, s nálezy od Opatovic, na rebešovickém kopci a na jiných místech v okolí. Archeologické nálezy se do sbírek muzea dostaly hlavně díky zájmu Bedy Dudíka a Řehoře Volného, kteří se na některých archeologických výzkumech podíleli.
Vzácná a pro svoje moravské unikáty hojně vyhledávaná byla sbírka nerostů, k níž základ položil opat Šlosar, který v roce 1839 koupil za 1000 zlatých tehdy proslulou kolekci brněnského sběratele Hrušky.

Názorná je sbírka dřevin upravená ve formě krabiček na způsob knih. Za zmínku jistě stojí i sbírka preparátů plazů, obojživelníků, ryb, měkkýšů, hmyzu, ostnokožců apod. 
Do sbírek muzea byly začleněny i etnografické předměty, které muzeu daroval cestovatel dr. Emil Holub, který za opata Benedikta Korčiana udržoval s klášterem velmi přátelské styky a Rajhrad navštívil v roce 1900, aby zde přednášel o Mašukulombech.
Speciálně pro muzeum byla kolem roku 1840 založena sbírka mincí. Základem sbírky se staly opatem Šlosarem zakoupené mince. Šlosar koupil asi za 200 zlatých cennější kusy z kolekcí Volného a Bočkovy. Ve sbírce se nacházely např. řecké a římské mince, pamětní medaile atd.  Sbírka mincí byla postupně doplňována a rozšiřována a v pozdějších letech k ní Beda Dudík sepsal katalog.

V muzejních sbírkách se odráží i zájem mnichů o technické věci, o každodenní život a o moderní technické přístroje, proto se zde nacházela řada fyzikální přístrojů, modelů strojů, budov apod.

Byly zde uloženy i hudební nástroje a notové partitury, stávalo zde např. piano, na které hrál Leoš Janáček při své návštěvě Rajhradu.
Dále byla v muzeu uložena sbírka zbraní, obsahující kusy z válek švédských, tereziánských, napoleonských a pruské roku 1866. 
Součástí muzea se stala i grafická sbírka čítající přes 2000 listů. 

Pohled do rajhradské klášterní archeologické sbírky
Comments