O projektu

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI – identifikační kód DF12P01OVV047. Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo kultury.


Příjemci projektu jsou Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Spolupracujícími institucemi jsou Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska,p.o - Památník písemnictví na Moravě, správce historické knihovny, a Moravský zemský archiv v Brně, správce archivního klášterního fondu.

V rámci projektu probíhá další spolupráce s občanským sdružením Putování za Santinim a sdružením rakouských, maďarských, polských a českých klášterů Klösterreich.

Projekt byl zahájen 1. března 2012 a potrvá do konce roku 2015.Projekt zamýšlí představit benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci, kterou v uplynulých staletích byl. Stranou zájmu však nezůstanou ani osudy kláštera po roce 1950. 

Laická i odborná veřejnost bude s dějinami Rajhradu, jeho rozsáhlými sbírkami i uměleckým a vědeckým působením seznámena prostřednictvím tří tematických výstav či webové prezentace, jejímž prostřednictvím se zájemcům otevře možnost projít klášterním komplexem, navštívit dosud nepřístupné a neopravené části areálu, nebo si prohlédnout unikátní sál historické knihovny a virtuálně si zalistovat jejími svazky. Stejně tak budou formou on-line prezentace zpřístupněny i dochované části původně velmi rozsáhlých sbírek klášterního muzea. 

Pro zájemce různé odbornosti budou připraveny též výstavní katalogy, tematické odborné publikace i pracovní sešity pro ty školou povinné. 

Tato prezentace, která navazuje na snahy o opravu a zpřístupnění klášterního areálu, uskutečňované Benediktinským opatstvím Rajhrad, Jihomoravským krajem a od roku 2005 v klášteře sídlícím Památníkem písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska), vychází z odborného výzkumu v oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických a knihovnictví. Po odborné stránce budou dalšími výstupy projektu metodiky v oblasti věcného zpracování grafiky a starých tisků či ochrany historického knihovního fondu.

Comments