Publikační počiny


Nejen v rámci výstav, ale i prostřednictvím publikací se zájemci budou moci seznámit s dějinami a sbírkami kláštera benediktinů v Rajhradě. Část z připravovaných knih bude vycházet z plánovaných výstavních počinů, část půjde nad jejich rámec a přiblíží detailněji problematiku rajhradského mecenátu v oblasti výtvarného umění a architektury a muzikologie. 
Připraven bude také katalog rajhradské grafické sbírky.

Mapa moravské typografie v rajhradském fondu

přidáno: 29. 6. 2020 3:19, autor: Jindra Pavelková

Prostřednictvím specializované mapy chceme představit nejen rozsáhlý fond moravikální provenience nacházející se dnes v rajhradské klášterní knihovně, ale i tiskaře, vydavatele nebo knihaře, jejichž tisky jsou dnes v rajhradské klášterní knihovně uložené.

Způsob zpracování rajhradské klášterní knihovny reflektuje osoby, které se na vydání knihy podílely. Jsou zaznamenáni nejen samotní autoři a osoby podílející se na vzniku textu nebo jeho výzdobě, cenzoři, ale také osoby podílející se na samotném tisku díla či na jeho vydání. Díky tomu, že se v impresích objevují nejen jména osob, ale i místo vydání, můžeme jasně identifikovat tisky moravikální provenience nacházející se dnes ve fondu rajhradské klášterní knihovny.

K jednotlivým lokalitám zachyceným na specializované mapě jsou přiřazena hesla. Každé heslo představuje konkrétního tiskaře, faktora, knihaře nebo nakladatele, díky kterému bylo dílo vydáno. Protože tiskařská provenienční mapa vychází z knižního fondu uloženého v rajhradské klášterní knihovně, budou jejím prostřednictvím představena především místa vydání a tiskaři, jejichž díla se v rajhradské klášterní knihovně nachází. Kromě medailonu konkrétní osoby je věnována pozornost i jejímu vztahu k rajhradskému klášteru, pokud je tato skutečnost známá, a blíže představeny některé z tisků nacházející se ve fondu rajhradské knihovny.

Osoby jsou lokalizovány pomocí GPS souřadnic, při jejich určování byly brány v potaz historické skutečnosti, známé místo působení či bydliště. V případě, kdy nevíme, kde se tiskárna nacházela, je lokalizována do středu daného místa.

U každého hesla je také uvedena literatura a další reference, z nichž bylo čerpáno a kde se můžeme s představovaným subjektem blíže seznámit či najít další literaturu a odkazy k tématu.


Specializované mapy zachycující knihovní provenience

přidáno: 12. 9. 2019 10:47, autor: Jindra Pavelková   [ aktualizováno 29. 6. 2020 3:14 ]

V rámci projektu NAKI II Brána moudrosti otevřená byly vytvořeny dvě specializované mapy zaměřené na provenience původních majitelů. První mapa se věnuje majitelům světským a je dostupná na adrese https://nobilitas.mapy.mzk.cz/ a druhá mapa je věnována církevním majitelům (ať již institucionálním nebo personálním) a dostanete se na ni z adresy https://ecclesia.mapy.mzk.cz/

Metodické příručky

přidáno: 17. 2. 2016 23:57, autor: Lucie Heilandová

V rámci projektu bylo také vytvořeno několik metodických příruček, které by měli dalším uživatelům pomoci při zpracování historických fondů. Jsou pro Vás dostupné online. Pokud máte zájem o metodiku týkající se zpracování grafických dokumentů, je pro vás k dispozici metodika Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC21 se zřetelem na věcný popis, kterou najdete zde. Další metodika se týká věcného zpracování historických fondů Metodika pro věcný popis a třídění historické teologické literatury a je dostupná zde.

Grafická sbírka rajhradského kláštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů

přidáno: 19. 1. 2016 7:12, autor: Lucie Heilandová   [ Aktualizováno 17. 2. 2016 23:39 uživatelem Petra Křivová ]

Publikace seznamuje čtenáře s uměleckým mecenátem rajhradských benediktinů, kdy je hlavní zájem věnován grafické sbírce rajhradského kláštera, kterou benediktini vytvářeli již od 18. století. Grafika byla nedílnou součástí výzdoby rajhradského kláštera, kde grafické listy zdobily např. dvě místnosti v prelatuře, nebo byla začleněna do klášterních muzejních sbírek. Publikace věnuje pozornost nejen historii grafické sbírky, ale také seznamuje čtenáře s jejím obsahovým složením.

https://www.facebook.com/FenomenRajhrad/photos/a.1260933013932654.1073741895.631175600241735/1285051008187521/?type=3&theater

Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937–1940)

přidáno: 19. 1. 2016 6:54, autor: Lucie Heilandová

Neutěšená hospodářská bilance velkostatku benediktinského kláštera v Rajhradě a havarijní stav klášterních budov (konventu s prelaturou i klášterního chrámu sv. Petra a Pavla) podnítily úsilí sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy (opatem 1937–1947) získat finanční hotovost na opravy klášterních nemovitostí a snížení dluhového zatížení kláštera prodejem umělecky a historicky vysoce hodnotné součásti movitého majetku opatství – souboru převážně pozdně-středověkých uměleckých děl do vlastnictví státu.

Kniha podrobně popisuje proces prodeje devatenácti obrazů a soch (mezi nimiž byl nejhodnotnější soubor pěti deskových maleb z dílny tzv. Mistra Rajhradského oltáře), jehož průběh byl spojen s vyjednáváním o přidělení státních subvencí na opravy rajhradského klášterního areálu a výsledek determinován kulturně-politickou situací českých zemí v období tzv. druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Na pozadí dějin do koupě zainteresovaných kulturních institucí – Moravského zemského muzea a Státní sbírky starého umění (dnešní Národní galerie) – byl detailně sledován osud souboru uměleckých památek, které jsou dnes součástí sbírek Moravské galerie v Brně.


Umělecká praxe v barokním klášteře (Proměny rajhradského proboštství v 18. století)

přidáno: 19. 1. 2016 6:41, autor: Lucie Heilandová   [ aktualizováno 19. 1. 2016 6:47 ]

Umělecká praxe v barokním klášteře (Proměny rajhradského proboštství v 18. století) Zuzany Macurové, která vyšla v české a německé jazykové mutaci, je o barokní přestavbě kláštera a o jeho interiérové výzdobě. Také se v ní dočtete o uměleckém mecenátu rajhradských benediktinů za Bonaventury Pitera a Otmara Conrada. 

Pokud máte o knihu v české nebo německé mutaci zájem, neváhejte se na nás obrátit. 
Pro defensa veritatis evangelice

přidáno: 19. 1. 2016 6:32, autor: Lucie Heilandová   [ aktualizováno 19. 1. 2016 6:47 ]

Třetí výstava projektu, Gladio verbi Dei, která proběhla v létě roku 2015, byla taktéž doprovozena knihou. Publikace autorů Heleny Krmíčkové, Lucie Mazalové, Petry Mutlové a Pavla Ševčíka se jmenuje Pro defensa veritatis evangelice a věnuje se písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských.


In conspectu angelorum psallam tibi

přidáno: 19. 1. 2016 6:24, autor: Lucie Heilandová   [ aktualizováno 8. 2. 2016 5:52 ]

V roce 2014 vyšla další z řady publikací – In conspectu angelorum psallam tibi autorů Pavla Žůrka, Lumíra Škvařila a Vladimíra Maňase o hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století.Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše

přidáno: 19. 1. 2016 6:18, autor: Lucie Heilandová   [ aktualizováno 8. 2. 2016 5:51 ]

Kniha Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše byla vydána k příležitosti výstavy An vědy a umění miloval, která se uskutečnila v termínu 15. května – 30. října 2014 v prostorách rajhradského benediktinského kláštera. Kniha na více než dvou stech stranách pojednává o mecenátu, o počátcích písemné kultury, o hudbě, o uměleckých a stavebních aktivitách rajhradského kláštera, o arengách rajhradských listin atd.


Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

přidáno: 10. 9. 2013 3:27, autor: Jindra Pavelková   [ aktualizováno 30. 9. 2013 1:34 ]

Tato specializovaná mapa s odborným obsahem představuje proměnu celé lokality rajhradského kláštera do současnosti, prostřednictvím dochovaných plánů, které komplexně zachycují změny a vývoj rajhradského kláštera od středověku do 20. století.

Mapu naleznete zde

1-10 of 11